มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 28 มีนาคม 2566 , 14:28:43     (อ่าน 717 ครั้ง)              ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2566 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

            1. นางรัตนา เล็กสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

          2. นางสุฬดี กิตติวรเวช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

          3. นางสาวชุติมา ทองแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

          4. นายชาญณรงค์ ภุชงควาริน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :