มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 , 15:49:45     (อ่าน 634 ครั้ง)  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
- กำหนดให้ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ (EMS)โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th และกรอกใบสมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ส่งถึง    นางฤทัยรัตน์ โภคา งานบุคคล (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 8693001366 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะพยาบาลศาสตร์) จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 16,100 บาทต่อเดือน (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


สอบถามเพิ่มเติม
นางฤทัยรัตน์ โภคา งานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353226 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3