มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : สิริลักษณ์ ศรีทะลับ     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 09:40:03     (อ่าน 41 ครั้ง)  ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

โครงการ “การยกระดับ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ไปเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)    ขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการวิจัย นวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ”

สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ...............................................................

                   ตามประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 23พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ โครงการ “การยกระดับ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ไปเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการวิจัย นวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ”สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น

 

                   บัดนี้ การรับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสร็จสิ้นแล้ว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

                   ๑.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   2.กำหนดการสอบแข่งขัน

ดำเนินการสอบแข่งขันในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้

เวลาสอบ

วิชาสอบ

สถานที่

09.00น.-11.00 น.

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)

ห้องประชุม SEC 105ชั้น 1อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

13.00 น. เป็นต้นไป

ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ห้องประชุม SEC 105 ชั้น 1อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

ผู้เข้าสอบจะต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ผู้เข้าสอบคนใดที่มาถึงห้องสอบภายหลังการดำเนินการสอบไปแล้ว 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ ทั้งนี้ ผู้ไม่มาเข้ารับการทดสอบถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การสอบคัดเลือก

3.ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน

ประกาศ  ณ  วันที่ 6 มิถุนายน 2566     ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1