มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยแหล่งทุนสัญญาณชีพนักวิจัยยุค Covid-19 งานวิจัย ทำอย่างไรให้ไปสู่นวัตกรรม : ขึ้นหิ้งก็ได้ ส่งห้างก็ดี ส่งออกต่างประเทศก็เจ๋ง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 มิถุนายน 2563 , 15:21:51     (อ่าน 1,455 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยแหล่งทุนสัญญาณชีพนักวิจัยยุค  Covid-19

“งานวิจัย ทำอย่างไรให้ไปสู่นวัตกรรม : ขึ้นหิ้งก็ได้ ส่งห้างก็ดี ส่งออกต่างประเทศก็เจ๋ง”

---------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (Multi Mentoring System (MMS)) กลุ่ม MMS6-ภาคอีสาน ฝ่ายวิชาการ สกสว.จัด “กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัย จำนวน 23 ราย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบช่อดอกไม้ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีแนวคิดการออกแบบและสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม โดยการเรียนรู้และเพิ่มทักษะของการเป็นนักวิจัยมืออาชีพจากนักวิจัยพี่เลี้ยง และเกิดการสร้างทีมงานวิจัยเพื่อความสำเร็จในอนาคต และเพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณวิจัยในอนาคต สำหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวแนะนำโครงการ MMS6 ผ่านระบบออนไลน์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.โสพิศ  วงศ์คำ Head coach MMS6 การบรรยายพิเศษ “แหล่งทุน : สัญญาณชีพนักวิจัยยุค Covid-19”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต  เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว. ให้เกียรติเป็นวิทยากร และการเสวนา หัวข้อ “งานวิจัย ทำอย่างไรให้ไปสู่นวัตกรรม : ขึ้นหิ้งก็ได้ ส่งห้างก็ดี ส่งออกต่างประเทศก็เจ๋ง”โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์  เกิดเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายเศรษฐา  สียัง CEO บริษัท สมาร์ทฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมการเสวนาและ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมการประชุม จำนวน 50 คน และมีผู้ร่วมกิจกรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) จำนวน 190 คน จาก 42 หน่วยงานทั่วประเทศ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนักวิจัยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ และชี้ช่องทางของแหล่งทุนให้แก่นักวิจัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่กรุณาเดินทางไกลมาให้ความรู้ในวันนี้ และขอขอบคุณโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (Multi Mentoring System (MMS)) กลุ่ม MMS6-ภาคอีสาน ฝ่ายวิชาการ สกสว. ที่ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นครั้งนี้ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 30 ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาของแผ่นดิน จึงตั้งใจที่จะสร้างและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ เกิดผลงานวิจัย และเกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงกำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม (Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations)”ซึ่งการที่เราจะบรรลุวิสัยทัศน์ จำเป็นต้องมีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีจำนวนปริมาณที่มากพอ รวมทั้งต้องร่วมมือร่วมใจกันทำงานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ทั้งในระดับการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ใช้งานองค์ความรู้และนวัตกรรม ไปจนถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น นักวิจัยทุกท่านในวันนี้ จึงถือเป้นความหวัง เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย และเป็น Jigsawองค์ประกอบสำคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :