มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            


" ผู้บริหารมหาวิทยาลัย "
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

President

สายตรงอธิการบดี : chutinun.p@ubu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • - กองบริการการศึกษา
 • - งานทะเบียนและประมวลผล
 • nadh.d@ubu.ac.th

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

 • - สำนักงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • chawalit.t@ubu.ac.th

รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • - กองกลาง
 • - สำนักงานรักษาความปลอดภัย
 • - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • adun.j@ubu.ac.th

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

 • - กองแผนงาน
 • - ประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาองค์กร

 • thitidaj.l@ubu.ac.th

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  • - สำนักงานพัฒนานักศึกษา
  • - สวัสดิการ สวัสดิภาพ กิจกรรมนักศึกษา และทุนการศึกษา
  • charuayporn.s@ubu.ac.th

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • - กองการเจ้าหน้าที่
 • - คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • atthaphong.k@ubu.ac.th

ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 • - สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม


 • krit.s@ubu.ac.th
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

 • - สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 • - ศูนย์ทดสอบภาษา
 • oranuch.p@ubu.ac.th

ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์

 • - สื่อสารองค์กร
 • - ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

 • piyanat.s@ubu.ac.th

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย

 • - งานด้านบริการวิชาการ ด้านมาตรฐานการวิจัย และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • preecha.b@ubu.ac.th

ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์

 • - โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
 • thanudkij.c@ubu.ac.th
ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

siriporn.j@ubu.ac.th

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

narinthorn.b@ubu.ac.th

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

mongkol.p@ubu.ac.th

รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

surasak.k@ubu.ac.th

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

saksit.s@ubu.ac.th

ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

uthai.u@ubu.ac.th

ผศ.ดร.สงวน ธานี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

sanguan.t@ubu.ac.th

นพ.ประวิ อ่ำพันธ์

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข

pravi.a@ubu.ac.th

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

thitidaj.l@ubu.ac.th

ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี

คณบดีคณะนิติศาสตร์

nitilak.k@ubu.ac.th

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

titipol.p@ubu.ac.th
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

atipong.s@ubu.ac.th

รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

adun.j@ubu.ac.th

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

parkpoom.s@ubu.ac.th