มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            


" ผู้บริหารมหาวิทยาลัย "
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

President

สายตรงอธิการบดี : chutinun.p@ubu.ac.th
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

siriporn.j@ubu.ac.th

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

narinthorn.b@ubu.ac.th

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

mongkol.p@ubu.ac.th

รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

surasak.k@ubu.ac.th

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

saksit.s@ubu.ac.th

ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

uthai.u@ubu.ac.th

ผศ.ดร.สงวน ธานี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

sanguan.t@ubu.ac.th

นพ.ประวิ อ่ำพันธ์

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข

pravi.a@ubu.ac.th

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

thitidaj.l@ubu.ac.th

ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี

คณบดีคณะนิติศาสตร์

nitilak.k@ubu.ac.th

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

titipol.p@ubu.ac.th
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา

รก.ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

atipong.s@ubu.ac.th

รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

adun.j@ubu.ac.th

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

parkpoom.s@ubu.ac.th