มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      

ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยู่: 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
: 0-4535-3000
: 0-4535-3048
: webmaster@ubu.ac.th

           


ชื่อหน่วยงาน การติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ : www.sci.ubu.ac.th
: 045-353401 , 045-353422

คณะเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ :www.agri.ubu.ac.th
: 045-353536

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เว็บไซต์ :www.eng.ubu.ac.th
: 045-353300
: engineering@ubu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์ :www.la.ubu.ac.th
: 045-353700
: 045-288870
: la@ubu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์

เว็บไซต์ :www.phar.ubu.ac.th
: 045-353600-9
: 045-353626

คณะบริหารศาสตร์

เว็บไซต์ :www.bus.ubu.ac.th
: 045-353804
: 045-353805
: info.ubs@ubu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

เว็บไซต์ :www.nurse.ubu.ac.th
: 045-353226
: 045-353227
: nurse@ubu.ac.th

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เว็บไซต์ :www.cmp.ubu.ac.th
: 045-353900

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เว็บไซต์ :www.ap.ubu.ac.th
: 045-353-741 ถึง 6
: 045-353-740
: APA@ubu.ac.th

คณะนิติศาสตร์

เว็บไซต์ :www.law.ubu.ac.th
: 045 353930-1
: 045 353937

คณะรัฐศาสตร์

เว็บไซต์ :www.pol.ubu.ac.th
: 045-353944
: pol@ubu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เว็บไซต์ :www.ocn.ubu.ac.th
: 045-353102
: ocn@ubu.ac.th

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เว็บไซต์ :www.ubu.ac.th/web/pnr
: 045-353089, 045-353061, 045-353062
: 045-353089

สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ :www.oar.ac.th
: 045-353140 ,045-353136
: 045-353145
: library@ubu.ac.th

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย

เว็บไซต์ :www.ubu.ac.th/web/research
: 045-353042

สำนักงานพัฒนานักศึกษา

เว็บไซต์ :www.ubu.ac.th/web/student
:045-353008

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ :https://www.ubu.ac.th/web/sec
: 045-3533079

   ที่ตั้งมหาวิทยาลัย