สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            

 วิสัยทัศน์

“ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม ”

ตัววัด: University Impact Rankings ของ THE อยู่ในลำดับ 101-200 ภายในปี พ.ศ. 2567 และในลำดับ 1-100 ภายในปี พ.ศ. 2570
 ปรัชญา

“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”

ที่มา : กองแผนงาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)