นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      

 วิสัยทัศน์

“ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม ”
(A Leading University in ASEAN Improving the Quality of Life for Society)
 ตัววัด

: University Impact Rankings ของ THE โดยมี SDG ที่มุ่งเน้น อยู่ในลำดับ 101-200 ภายในปี พ.ศ. 2567และในลำดับ 1-100 ภายในปี พ.ศ. 2570

  • SDGs ที่มุ่งเน้นในปี พ.ศ. 2567 คือ 3 SDGs ที่ลำดับ 101-200 ประกอบด้วย
  • SDG1 คือ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
  • SDG2 คือ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
  • SDG11 คือ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืนที่มา : กองแผนงาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ปรับปรุงข้อมูล 5 ตุลาคม 2566