มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล ชนะเลิศผลงานหมอนยางพาราพื้นถิ่น จากโครงการ ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ประจำปี 2563 อีสานตอนล่าง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 มิถุนายน 2563 , 18:05:51     (อ่าน 1,617 ครั้ง)  น.ศ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล ชนะเลิศผลงานหมอนยางพาราพื้นถิ่น

จากโครงการ “ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ประจำปี 2563” อีสานตอนล่าง

----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกัน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ “ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ประจำปี 2563” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนักศึกษาสาขาดังกล่าว ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาโดยตลอด
          สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ประจำปี 2563” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครั้งนี้ ได้แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ หัวข้อ "หมอนยางพื้นถิ่น (Local Premium)” ซึ่งเน้นการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั้งในเรื่องคุณภาพ รูปแบบและลวดลายความสวยงาม และประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ เน้นความโดดเด่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และจากผลงาน “หมอนศรีลาวา” พัฒนาโดย นายสุธี  เทพมณี นายปัฐพล  เบิกขุนทศ นางสาวศิริลักษณ์  คำเพชร นางสาวอรปรียา  สอนสี นางสาวณัฐติพร  สาอุด นางสาวอาทิตยา  แสนทวีสุข และนางสาวเกวรินทร์  สายเสมา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (สมัยที่ 2)รับเงินรางวัล จำนวน 30,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตรและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลมากกว่า 120,000.- บาทและผลงาน “หมอนยางนา” พัฒนาโดย นายกนกพล  ราศีทอง นายกฤษณะ  มาลาพันธ์ นางสาวเนตรนภา  ดาวใส นางสาวเกษศิรินทร์  เถระวัลย์ นางสาวเยาวลักษณ์  พูดชอบ นางสาวสายฝน  ห่อทรัพย์ นางสาวณัฐริกา  นพเคราะห์ นางสาวญาติมา  ภูรินพรัตน์ และนางสาวญาณี  ศรีกุล สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตรภายใต้การกำกับควบคุมการผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุณการผลิตผลงานคุณภาพดังกล่าวเข้าร่วมการประกวด และสามารถคว้า 2 รางวัล มาครองในการประกวดครั้งนี้

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ต้องขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา และได้มอบโอกาสดี ๆ ในการจัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ซึ่งแบ่งเป็นเขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตภาคกลางและภาคตะวันออก เขตภาคใต้ตอนกลาง และเขตภาคใต้ตอนล่าง ชิงเงินรางวัลมากกว่า 60,000.- บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้แก่นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราส่งผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมการประกวดในอนาคตต่อไป

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :