มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาทักษะแม่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจ มั่นใจปลอดภัยห่างไกล COVID 19


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 14:28:27     (อ่าน 1,461 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาทักษะแม่บ้านสร้างความรู้ความเข้าใจ มั่นใจปลอดภัยห่างไกล COVID 19

              วันอาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร เวลา 09.00 – 15.00 นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะแม่บ้านในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 30 ตามมาตรการป้องกัน COVID 19 โดยมี นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ รับเกียรติจาก นางอรทัย  บุญชูวงศ์ นางยมนา ชนะนิล นางสาวณัฐนนท์ คำพิริยะพงศ์ และนางสาวอุไรวรรณ สาสังฆ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ กับพนักงานทำความสะอาด ในการป้องกันตนเอง จากภาวะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ เพื่อให้ความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการทำความสะอาด เพื่อการจัดการภาวะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผ่านหัวข้อการอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และ ดูแลสิ่งแวดล้อมและขจัดทำลายเชื้อ

                ทั้งนี้ เพื่อให้ภายในอาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการกำกับดูแลและควบคุมการตามแนวปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการในภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และให้พนักงานทำความสะอาดมีความรู้และความเข้าใจที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ จัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัยให้ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดเองและผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้มาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย 

ภาพ/ข่าว : เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์
SDG Hashtag :