มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ กระทรวง อว. ผ่าวิกฤต สร้างงาน สร้างรายได้ ปฐมนิเทศจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 , 02:28:26     (อ่าน 1,558 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ กระทรวง อว. ผ่าวิกฤต สร้างงาน สร้างรายได้

ปฐมนิเทศจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ------------------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัด “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ปฐมนิเทศ ทำสัญญาจ้าง และฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1,460 อัตรา ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้ อว. ที่จะดำเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชน จากนั้นเป็นการแนะนำภาพรวมของโครงการจ้างงานประชาชนฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการแนะนำข้อมูลสินค้าและบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมมอบโจทย์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแก่ผู้สมัครงาน โดย ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปิดท้ายเป็นการแนะนำผู้ประสานงานของแต่ละตำแหน่งงาน พร้อมทั้งแยกกลุ่มเพื่อให้ผู้ประสานงานได้พบปะพูดคุยและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน และหลังพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วผู้สมัครงานในแต่ละตำแหน่งได้ทำสัญญาจ้างงาน โดยกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการโครงการ อว. สร้างงานระยะที่ 2 ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 จำนวนรวม 32,718 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม – กันยายน 2563 ภายใต้โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 นั้น ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอตำแหน่งงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,460 อัตรา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลมาก่อน และกระบวนการรับสมัครได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยแยกผู้สมัครงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ใน 50 ตำบลของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ รวม 150 ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตรอินทรีย์ ใน 50 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ รวม 150 ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ใน 50 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ รวม 150 ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ใน 25 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ รวม 100 ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านสภาพเศรษฐกิจยุคหลังโควิด ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ รวม 560 ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านขยะชุมชน ใน 10 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 60 ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ รวม 50 ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่เมืองเก่าของอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวม 40 ตำแหน่งงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี รวม 200 ตำแหน่งงาน ซึ่งทุกตำแหน่งงานจะมีผู้ประสานงานในแต่ละตำแหน่งงานคอยเป็นพี่เลี้ยง ในการดำเนินงานให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :