มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 , 22:38:23     (อ่าน 2,084 ครั้ง)  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ

----------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ณ ชั้น 2 ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  พุ่มทอง คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้รับมอบอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย ภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค รวมถึงระบบการผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอาหารเสริมและยา เพื่อศึกษาวิจัยพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย และต่อยอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่เน้นการใช้สมุนไพร และผลักดันให้มีการนำยาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเพื่อสร้างช่องทางในการส่งเสริม และสร้างบุคลากร ด้านการวิจัยและให้รองรับการตรงตามความต้องการของสภาพปัญหาสุขภาพ อุตสาหกรรมยา และนโยบายของรัฐในอนาคต

          ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ครั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงขอบเขตความร่วมมือร่วมกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง การศึกษาวิจัยพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค พร้อมการเชื่อมโยงงานปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการในการศึกษาวิจัยพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย และต่อยอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค โดยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างช่องทางในการส่งเสริม และสร้างบุคลากรด้านการวิจัย รวมถึงระบบการผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอาหารเสริมและยาสมุนไพร ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ่วมกันสร้างสรรผลงานวิจัยและผลผลิตด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้ขยายผลออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :