มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 20 ทุน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 , 22:02:53     (อ่าน 1,472 ครั้ง)             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีบุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 20ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ซึ่งมี ผู้ปกครองเป็นตัวแทนเข้าทุน ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13 / 2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ได้พิจารณาจัดสรรเงินทุนสวัสดิการ หมวดทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือบุตรสมาชิก มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษา พิจารณาตามหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น โดยแบ่งเป็น 4ระดับ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. และระดับปริญญาตรี/ปวส. รวมทั้งสิ้น 20ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุตรและสมาชิก แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวในช่วงเปิดภาคการศึกษา พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นในครั้งนี้

          นายประพนธ์ บุญเจริญ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนสมาชิกผู้เข้ารับทุนฯ กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมด้านการออม การสร้างรายได้ผ่านการอบรม โครงการต่างๆ อาชีพเสริมให้แก่สมาชิก สร้างความมั่นคง เชื่อมั่นในการทำงาน นำมาสู่ชีวิตที่ดีครอบครัวมีสุขต่อไปในอนาคต  

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :