มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ รับสมัครงาน 1,260 อัตรา โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 , 06:28:59     (อ่าน 3,234 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(COVID-19) ระยะที่ ๒ รอบที่ ๒

------------------------------------------------------

                    ตามที่กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยจ้างงาน ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำหน้าที่ในการดำเนินการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เพื่อให้ผู้ว่างงานได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและความชำนาญเฉพาะด้านในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระยะ ๒ รอบที่ ๒ ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง

          ๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานตามภารกิจ  จำนวน ๑,๒๖๐ อัตรา 

          ๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 

          ๑.๓ ระยะเวลาการจ้างงาน  ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

          งานด้านข้อมูล

          หน้าที่  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ เช่น ข้อมูลด้านการเกษตร  ด้านแหล่งน้ำ  ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

          งานด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์

          หน้าที่ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บเพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่ในอนาคต

          งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

          หน้าที่  นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือฝึกอบรมให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในประเด็นสำคัญของชุมชน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

          ๓.๒ อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

          ๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๓.๔ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

          ๓.๕ เป็นผู้ว่างงาน

          ๓.๖ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

          ๓.๗ ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔. ขอบเขตภาระการจ้างงาน พื้นที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะ

          ขอบเขตภาระการจ้างงาน  ภาระการจ้างงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ  ในแต่ละภาระการจ้างงาน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๕.  วัน เวลา การรับสมัคร

          ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeqixJDPGJ46Y9MAa…/viewform   

รับสมัครถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 

          เงื่อนไขการสมัคร

          ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจริง  ในกรณีที่พบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลสำคัญที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการจ้างงานและเรียกเงินค่าจ้างที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด

๖.  หลักฐานการสมัคร

          ๖.๑ สำเนาบัตรประชาชน

          ๖.๒ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

          ๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน

๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

          มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ และความเหมาะสมของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามภาระการจ้างงานและลำดับการสมัคร ทั้งนี้ กรณีที่ขอบเขตภาระการจ้างงานที่ผู้สมัครเลือก มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามจำนวนการรับแล้ว  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเลือกขอบเขตภาระการ
จ้างงานที่ผู้สมัครเลือกในอันดับถัดไป  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๘.  การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th

๙.  การรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวเพื่อรับการปฐมนิเทศและทำสัญญาการจ้างงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๒ ฉบับ
 2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๒ ฉบับ
 3. ค่าอากรแสตมป์จำนวน ๓๒ บาท

         

ขอบเขตภาระการจ้างงาน พื้นที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะ

 

ลำดับ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/SMEs/ Start up

จำนวนคนที่จะจ้าง (คน)

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง

 

๕๐ ตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ

๑๒๘

สำรวจ รวบรวมข้อมูล ถ่ายทอดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Smart Farm ให้เกษตรกร

 • ศึกษาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) ของมหาวิทยาลัย
 • สำรวจความพร้อม และความต้องการเกี่ยวกับการทำเกษตรอัจฉริยะของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำแผนการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farmตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
 • ฝึกอบรม ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยี Smart Farmไปสู่เกษตรกรเป้าหมาย
 • จัดทำรายงานผลการทำงาน และวิเคราะห์ศักยภาพในด้านการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของการทำงานเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
 • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
 • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิ ของผู้รับจ้าง

๕๐ ตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

๑๓๖

สำรวจ รวบรวมข้อมูล วางแผนและพัฒนาระบบการผลิต การขนส่ง แปรรูปสินค้า เกษตรอินทรีย์

 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล และแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์
 • สำรวจพื้นที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสำรวจความต้องการในการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ไปสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่
 • จัดทำรายงานผลการทำงานและวิเคราะห์ศักยภาพในด้านการเกษตรอินทรีย์ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของการทำงานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
 • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
 • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิของผู้รับจ้าง

๕๐ ตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

๑๒๐

 

สำรวจ รวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นและผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด

 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล และแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ(Bio Economy)
 • สำรวจข้อมูลผลผลิตทางด้านการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามแบบฟอร์มที่จะกำหนดต่อไป
 • วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและศักยภาพของพื้นที่ โดยยึดนโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy)เป็นแนวทางการวิเคราะห์
 • รวบรวม และผสานข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและศักยภาพของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาในระดับตำบล
 • จัดทำรายงานผลการทำงานและ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน
 • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
 • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
 • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิของผู้รับจ้าง

๒๕ อำเภอจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ

๒๗๙

สำรวจรวบรวมและจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและปริมาณน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรและระบบเฝ้าระวังน้ำท่วม

 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
 • สำรวจและจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • รวบรวม และผสานข้อมูลให้เป็นข้อมูลภาพรวมของพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย
  • จัดทำรายงานผลการทำงานและ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
  • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
  • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
  • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิของผู้รับจ้าง

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓๐๐

สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙

 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
 • สำรวจและนำเข้า ข้อมูล รายได้ รายจ่าย หนี้สิน การประกอบอาชีพ และผลกระทบจากการระบาดของโควิด ๑๙ของประชาชนในตำบลที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงวิเคราะห์สภาพปัญหา จัดกลุ่มปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ของตำบลที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนพัฒนา/ฟื้นฟูเศรษฐกิจของตำบลที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานผลการทำงานและ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน
 • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
 • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
 • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิของผู้รับจ้าง

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เทศบาลตำบลธาตุ

อบต.โพธิ์ใหญ่

เทศบาลตำบลคำขวาง

อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอ
วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

๔๘

ศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านขยะจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะ

 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะชุมชน
  • ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำรายงานผลการทำงานและ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน
  • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
 • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
 • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิของผู้รับจ้าง

 

 

 

อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๔๑

สำรวจและนำเข้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารจัดทำข้อมูลและจัดแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี

 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บ
  ข้อมูล
 • สำรวจและนำเข้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
 •  จัดทำข้อมูลและการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชุมชน
 •  สำรวจ และนำเข้าข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่
  • จัดทำรายงานผลการทำงานและ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน
  • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
 • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
 • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิของผู้รับจ้าง

ย่านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีและย่านเมืองเก่า
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุหากมีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว หรือ มีความรู้/ความสนใจทางประวัติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓๕

สำรวจและนำเข้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าอำเภอเมืองและอำเภอวาริน
ชำราบ อุบลราชธานี

 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
 • สำรวจและนำเข้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
 •  สำรวจ และนำเข้าข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่
 • จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำรายงานผลการทำงานและ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน
  • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
 • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
 • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิของผู้รับจ้าง

๑๘ อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๓

การสำรวจ ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ อพ.สธ.

 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
 • การสำรวจและนำเข้าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ อพ.สธ. โดยใช้ตารางกรอกข้อมูลตามใบงาน๙ ใบงาน
 • จัดทำรายงานผลการทำงานและ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน
 • ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ที่รับมอบหมาย
 • จัดทำคลิปบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑คลิป
 • การมอบหมายภาระงาน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและคุณวุฒิของผู้รับจ้าง


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :