มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ครบรอบ30 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 , 00:27:52     (อ่าน 1,922 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 5,228 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่ 30 กรกฏาคม 2533 จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ในส่วนตราประจำมหาวิทยาลัยได้ใช้สัญลักษณ์เจดีย์ทรงล้านช้าง ซึ่งหมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในมีดอกบัวหลวงอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น ซี่งหมายถึงแม่น้ำสายสำคัญอันได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล สีน้ำเงินที่เป็นขอบเส้นนั้นมีความหมายถึงความมั่นคงแข็งแรง และสุดท้ายสีเหลืองสดที่เป็นพื้นของตราประจำมหาวิทยาลัย หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ตลอดระยะเวลา 30 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นลำดับ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมศาสตร์ความเชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายใต้การนำของอธิการบดี ดังรายนามต่อไปนี้

  1. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533-2542
  2. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542-2545
  3. ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545-2553
  4. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553- 2562
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกจำนวนทั้งสิ้น 84 หลักสูตร ใน 10 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปะประยุตก์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่สังคมต่อไป

          ในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1ของประเทศไทย และอันดับที่ 79ของโลกใน SDG 11ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม (University Impact Ranking)?โดย Time Higher Education ประจำปี 2563 และในปีเดียวกัน SCImago Institutions Rankings ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติ ได้จัดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม อันดับ 4 ของประเทศ และอันดับที่ 464 ของโลกอีกด้วย

             ในโอกาสก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งพัฒนาผ่าน 4 เสาหลักยุทธศาสตร์ อันประกอบไปด้วย เสาหลักที่ 1 : ยกระดับความเป็นเลิศทางการศึกษา (Academic Excellence)  เสาหลักที่ 2 : สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Shared Future with Community) เสาหลักที่ 3 : มหาวิทยาลัยทันสมัย (Smart University) และเสาหลักที่ 4 : เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) นอกจากนี้ยังส่งเสริมค่านิยมของมหาวิทยาลัย UBU-IMPACTS ได้แก่ Prioritizing UBU: รักและทำเพื่อ UBU Integrity: สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม Management by Fact: ทำงานด้วยข้อมูล Proactiveness: ทำงานเชิงรุก Accountability: รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Creativity: คิดเป็น ทำงานสร้างสรรค์ Team Work: ทำงานเป็นทีม Stakeholders Focus: มุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังปรัชญาที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

                                                          ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / ข่าว
SDG Hashtag :