มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมวิจัยว.แพทย์ฯม.อุบลฯ และภาคีเครือข่ายสร้างต้นแบบที่เหมาะสม การจัดการอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 , 23:40:06     (อ่าน 1,141 ครั้ง)                ทีมวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำโดย ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว หัวหน้าโครงการวิจัยรูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เครื่องมี 7 ชิ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์”รับเกียรติจาก ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้  การอบรมประกอบไปด้วยการอธิบายแนวคิดและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ได้แก่ แผนที่ความเสี่ยง ฝังใยแมงมุมการประเมินสถานการณ์ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา การกำหนดเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา การออกแบบกิจกรมที่สอดคล้องกับปัญหา และ การประเมินและสะท้อนผลลัพธ์ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 60 คน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณีย์ บุญขาวหัวหน้าโครงการ กล่าวถึงความสำคัญว่าโครงการ “การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ภายในและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนนั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนน การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย เป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนจากรถจักรยานยนต์และอาจนำไปสู่การเป็นต้นแบบในการจัดการอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ให้กับหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกันได้”

               นอกจากกิจกรรมโครงการจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้และความตระหนักให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังมีการมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่นักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย นายครรคิต เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายตรีภพ  เดชพิมล ตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรม โครงการรูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและภาคีเครือข่ายจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  สำนักงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร อุบลราชธานี และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อสร้างต้นแบบที่เหมาะสมในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี  ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโครงการได้ที่ เพจ UBU Road Safety
SDG Hashtag :