มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีปล่อยขบวนในกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 สิงหาคม 2563 , 10:04:59     (อ่าน 1,588 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีปล่อยขบวนในกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid19 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิธีใหม่ New Normal )

          โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการ ประชาชนจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือการแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช การให้บริการด้านสาสุขสิ่งแวดล้อมและการบริการตัดผม เป็นต้น

            นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ บริเวณห้วยตองแวด ของด้านหน้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในและโดยรอบโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคและวัดบ้านศรีไค โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน หน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างได้ร่วม ทำกิจกรรม เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
SDG Hashtag :