มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ กระทรวง อว. ผ่าวิกฤต สร้างงาน สร้างรายได้ ปฐมนิเทศจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 2)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 สิงหาคม 2563 , 10:03:47     (อ่าน 1,249 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ กระทรวง อว. ผ่าวิกฤต สร้างงาน สร้างรายได้

ปฐมนิเทศจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(รอบ 2)

------------------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัด “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”(รอบ 2) ปฐมนิเทศ ทำสัญญาจ้าง และฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 400 กว่าอัตรา ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและแนะนำแนวทางการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้ อว. ที่จะดำเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชน จากนั้น นายสุภวัฒน์  โสวรรณี หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนะนำผู้ประสานงานของแต่ละตำแหน่งงาน พร้อมทั้งแยกกลุ่มเพื่อให้ผู้ประสานงานได้พบปะพูดคุยและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน และหลังพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วผู้สมัครงานในแต่ละตำแหน่งได้ทำสัญญาจ้างงาน โดยกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการโครงการ อว. สร้างงานระยะที่ 2 ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราได้เปิดรับสมัครครั้งนี้เป็น รอบที่ 2 ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครงานในรอบนี้ จำนวน 400 กว่าคน จากเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยแยกผู้สมัครงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ใน 50 ตำบลของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตรอินทรีย์ ใน 50 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ผู้ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ใน 50 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ผู้ปฏิบัติงานด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ใน 25 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ผู้ปฏิบัติงานด้านสภาพเศรษฐกิจยุคหลังโควิด ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ผู้ปฏิบัติงานด้านขยะชุมชน ใน 10 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่เมืองเก่าของอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทุกตำแหน่งงานจะมีผู้ประสานงานในแต่ละตำแหน่งงานคอยเป็นพี่เลี้ยง ในการดำเนินงานให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :