มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 , 14:44:59     (อ่าน 1,133 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

                   วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการ ในโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและเริ่มเปิดประเด็นข้อซักถาม การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1.สถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรการศึกษา 2.แนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตรการศึกษาในอนาคต 3.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 4.ผลกระทบด้านเทคโนโลยี และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อกระบวนการเรียนการสอน 5.มุมมองในการฝึก ศึกษา เพื่อสร้างสมรรถนะและทักษะรองรับการทำงานและสร้างผลผลิตตาม Trend ในอนาคต  ก่อนจะมีการรับมอบของที่ระลึกร่วมกันและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
SDG Hashtag :