มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ พร้อมส่งมอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและครุภัณฑ์ทางการศึกษา 10 โรงเรียน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 สิงหาคม 2563 , 21:51:34     (อ่าน 1,265 ครั้ง)  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ พร้อมส่งมอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและครุภัณฑ์ทางการศึกษา 10 โรงเรียน

---------------------------------------

            เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งมอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประกอบด้วย โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ และสื่อการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่ 10 โรงเรียนพื้นที่บริการวิชาจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและส่งมอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่ตัวแทนทั้ง 10 โรงเรียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร  เมืองจันทร์ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สำหรับคุณครูผู้สอนและเด็กอายุ 6 – 12 ปี และอายุ  12 – 18 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการ ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย จากนั้นเป็นการแนะนำการเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์จากการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียน ซึ่งจะเป็นการแนะนำขั้นตอนการเก็บแบบทดสอบ แบบประเมินผล โดย อาจารย์ณรงค์ชัย  จักษุพา กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผลโครงการฯ และแนะนำการเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ PHARMOOC@UBU โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี  ปรีเปรม ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการจัดอบรมออนไลน์ ณ ชั้น 2 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร  เมืองจันทร์ ประธานโครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวว่า สำหรับโครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้” ทางคณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากกระแสตอบรับจากโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการดีมาก ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย แยกเป็นการอบรมด้านวิชาการ การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ได้จัดอบรมจำนวน 5 รอบ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 ให้แก่ คุณครูจากโรงเรียนนำร่องทั้ง 10 โรงเรียน และคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากว่า 300 คน และการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ และสื่อการ์ตูนสร้างเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน พร้อมส่งมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนนำร่องทั้ง 10 โรงเรียน ที่อยู่นอกเขตเมืองทั้งหมด และมีนักเรียนสนใจเข้าชมสื่อการ์ตูน ทั้งสิ้นจำนวน 1,000 คน และในปีงบประมาณ 2563 ทางกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมการอบรมครูให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดให้มีการอบรมความรู้แก่คณะคุณครูในรูปแบบออนไลน์ และมีการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ PHARMOOC@UBU เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการจัดอบรม โดยมีคณาจารย์ร่วมกันพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการอบรมขึ้น 2 ชุด ได้แก่ ชุดความรู้สำหรับคุณครูผู้สอนเด็กอายุ 6 – 12 ปี และอายุ  12 – 18 ปี ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 400 คน และกำหนดอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 และในปีนี้ มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา โรงเรียนบ้านป่าโมง โรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ โรงเรียนบ้านหนองเชือก โรงเรียนบ้านนาดู่ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์วิทยา และโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) ที่เดินทางมารับมอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและครุภัณฑ์ทางการศึกษาในวันนี้ เพื่อนำกลับไปพัฒนาศักยภาพคุณครูผู้ดูแลเด็กนักเรียน และตัวนักเรียนเองในอนาคตต่อไป

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :