มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 มกราคม 2564 , 15:05:51     (อ่าน 3,293 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ คนที่ 5 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม2537ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 26 ปี

ผลงานดีเด่น / ผลงานที่ได้รับรางวัล/ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม

การเขียนตำราคลื่นช็อก ซึ่งถือว่าเป็นตำราเล่มแรกของประเทศไทย ในเรื่องนี้ที่เป็นภาษาไทย โดยรวบรวมจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของตนเอง และผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการมายาวนาน (ตั้งแต่จบปริญญาเอก) สามารถนำมาใช้กับการเรียนการสอน ในระดับ ป โท-ป เอก ใช้เป็นตำราประกอบการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นความภาคภูมิที่ได้นำผลงานและองค์ความรู้ที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มาเผยแพร่ ต่อยอด แบบครบวงจร

              รางวัล Thailand Energy Awards 2019ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากความพยายามและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (มากกว่า 10 ปี) เริ่มจากการช่วยเหลือผู้ประกอบการระดับรากหญ้า ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ สามารถบูรณการกับการเรียน การสอน และบริการวิชาการ งานที่ทำ สามารถใช้เป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ของ น.ศ. ป.ตรี ป.โท ป.เอก ได้ และสามารถจดสิทธิบัตรได้ 2 สิทธิบัตร จากการที่เราช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ และปัจจุบัน พัฒนาเป็นหม้อไอน้ำชีวมวลจากขี้เลื่อยสำหรับ SMEs เผยแพร่ให้มีการใช้งานใน SMEs ต่างๆ และ สุดท้ายกระทรวงพลังงาน ได้มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับในระดับหน่วยงาน ชุมชน ประเทศหรือนานาชาติ

       -รางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       -รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 2

       -รางวัลดีเด่น ผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

       -รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากที่สุด ประจำปี 2555   ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 6

       -รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยด้านผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม(ระบบผลิตก๊าซชีวมวลสำหรับงานอุตสากรรมเซรามิก ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        -รางวัล Bronze Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2547” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

        -รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับคณะฯ ที่ได้รับเงินทุนวิจัยมากที่สุดประจำปี 2560

        -รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน  ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ผลงานการประดิษฐ์และประยุกต์ใช้งาน “หม้อไอน้ำชีวมวลประสิทธิภาพสูงใช้ขี้เลื่อยสำหรับ SME”

ผลงานด้านการบริหาร

         -ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

         -ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

         -ประธานบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษาสาขา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

         -ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการจัดตั้ง)

          -ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล    

          -ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานอื่นๆ

          - งานวิจัยและบริการวิชากร ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว มากกว่า 50 โครงการ

          - ผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัย ในวารสาร และ สัมมนาวิชาการ ทั้งระดับนานาชาติ และ ในประเทศ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ ด้านพลังงาน มากกว่า 150 บทความ

          - วิทยากร บรรยาย เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล พลังงานทดแทน และ เทคโนโลยีพลังงาน ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ และ เอกชน มากกว่า 150 ครั้ง

          - คณะทำงานปฏิรูปพลังงานชีวภาพ ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และ อนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

          - คณะกรรมการพิจาณาหลักเกณฑ์ คัดเลือก กำกับดูแล โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ Block Grant (ปี ๒๕๖๐)

          - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการต่างๆ ให้กับ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย

           -  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Reviewer) ให้กับวารสารนานาชาติหลายวารสาร

          -  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้กับหลายหน่วยงาน

          -  บรรณาธิการหลัก (Chief Editor) วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (TCI กลุ่ม 1)

งานจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์

  • นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน)
  • นายกสโมสรโรตารีอุบล (ปี 2562-2563 - 2564)
  • ประธานชมรมกอล์ฟสิงห์อุบลฯ (2562 - ปัจจุบัน)  

                                            เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว   
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :