มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 มกราคม 2564 , 23:40:08     (อ่าน 1,494 ครั้ง)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม     

------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม โดยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นความเป็น Academic Excellence ในพันธกิจ 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ นายมงคล  ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมร่วมกันและร่วมลงนามเป็นพยานร่วมกับ นายธงชัย  กลิ่นมาลา ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต เนื่องจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้บัณฑิตให้มีคุณภาพโดดเด่น มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพิ่มทักษะการทำงานในสถานประกอบการจริง มีความพร้อมในการทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายมิติอยู่แล้ว ทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และในมุมของผู้ใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ให้บริการด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อันเป็นภารกิจร่วมกันที่สำคัญของทั้งสองหน่วยงานในอนาคต

          นายมงคล  ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันสนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษากับบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เพื่อสร้างงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน และเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขตให้บริการ การพัฒนาห้องทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไปสู่ห้องทอสอบเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะได้ทำการค้นคว้าและวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน และร่วมมือกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และชุมชนที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :