มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 3


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 มกราคม 2564 , 13:42:03     (อ่าน 2,038 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓) 
 
                ตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในระดับที่มีการเฝ้าระวังได้แล้ว ประกอบกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มุ่งเน้นการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนิสิตนักศึกษา และเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
 
การจัดการเรียนการสอน
 
ข้อ ๑ การจัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้จัดการเรียนการสอนแบบปกติในที่ตั้ง และแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และในที่ตั้ง โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายและ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง
 
ข้อ ๒ สำหรับการวัดและประเมินผล ให้กองบริการการศึกษา กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและแจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรทราบ
 
ข้อ ๓ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี โดยให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ทั้งนี้ให้คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา หรือปรับรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม หรือกำหนดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่นทดแทน โดยให้คณบดีพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครองตามที่เห็นสมควร
 
การปฏิบัติตนของนักศึกษา และบุคลากร
 
ข้อ ๔ บุคลากร ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ขออนุญาตเดินทางต่ออธิการบดี และให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi  เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ทุกกรณี
 
ข้อ ๕ ขอความร่วมมือนักศึกษา ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้แจ้งต่องานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อกลับเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัย ให้แจ้งต่องานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกครั้งหนึ่ง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ทุกกรณี
 
มาตรการควบคุมเพื่อเฝ้าระวังโรคภายในมหาวิทยาลัย
 
ข้อ ๖ ให้คณะ สำนัก หน่วยงาน กำหนดทางเข้า-ออก มากกว่า ๑ ทาง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับจำนวนคน และจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T
 
ข้อ ๗ การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากกิจกรรมในข้อ ๑ และข้อ ๒
ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล จำนวนมากกว่า ๕๐ คน ขึ้นไป ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติการต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด
 
ข้อ ๘ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของมหาวิทยาลัย และตามประกาศ หรือคำสั่งทางของราชการ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยเคร่งครัด
 
ข้อ ๙ ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี กำชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งโดยเคร่งครัด
 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :