มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:37:21     (อ่าน 1,920 ครั้ง)            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 (ลับ) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

            1. นายบัญชา  ยิ่งงาม  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

          2. นายมานิตย์  แซ่เตียว  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

          3. นายเอกราช  บุญเริง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563

          4. นางสาวจันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563


          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :