มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 , 11:34:15     (อ่าน 1,919 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีทฤษฎี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลตั้งแต่ 14 กันยายน 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (หญิง) คนแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ เป็นศาสตราจารย์ คนที่ 6 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีความสามารถ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียง เรื่อง การพัฒนาปฏิกิริยานาโน/ตัวดูดซับนาโน เพื่อท้องฟ้าสดใสไร้มลพิษ ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณูปการรวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสาธารณชนในประเทศไทย  ด้วยผลงานการพัฒนาออกแบบจำลองโมเลกุลและคำนวณโครงสร้างด้วยวิธีทางเคมีคำนวณที่มีความแม่นยำสูง เพื่อคัดกรองและคัดเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพสูงไปสังเคราะห์จริงในห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยออกแบบพัฒนาวัสดุดูดซับในการกำจัดสารที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการนำไปใช้ในภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

UBU-IMPACTS
         Prioritizing UBU : รักและทำเพื่อ UBU
         Integrity : สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม
         Management by Fact : ทำงานด้วยข้อมูล
         Proactiveness : ทำงานเชิงรุก
         Accountability : รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม
         Creativity : คิดเป็น ทำงานสร้างสรรค์
         Team Work : ทำงานเป็นทีม
         Stakeholders Focus: มุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :