มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , 10:39:46     (อ่าน 1,344 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีประกาศเรื่อง การแต่งตั้งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีสถาบันศึกษา และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากันเอง ปรากฏว่า ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ได้รับเลือก ในการนี้ จึงแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :