มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์สัตว์น้ำกว่า 1 แสนตัวอย่าง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 , 12:03:11     (อ่าน 1,920 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จัดแสดงตัวอย่างสัตว์น้ำกว่า 1 แสนตัวอย่าง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University Natural History Museum of Fisheries (UNMF) ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารคณะเกษตรศาสตร์ โดยรวบรวมตัวอย่างปลาจากงานวิจัย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาประมง

             ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนึ่งในทีมนักวิจัย กล่าวว่า คณะดำเนินงานวิจัยได้เริ่มจัดเก็บตัวอย่างจากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมส่วนตัว และตัวอย่างที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ จากปี 2544 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสำรวจทรัพยากรประมงในพื้นที่เขื่อนปากมูล ความหลากหลายของปลาในจังหวัดอุบลราชธานี และ เรื่อง Conservation and sustainable used of Biodiversity in the Mekong-Chaophraya Region: Conservation of endangered fishes in the lower Mekong and adjacent basin in Thai-Mekong ซึ่งมีตัวอย่างสัตว์น้ำกว่า 1 แสนตัวอย่าง ในห้องเก็บตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยชั้น ตู้วางตัวอย่าง พื้นที่สำหรับนักวิจัย พื้นที่ 117 ตารางเมตร และ 69.75 ตารางเมตรตามลำดับ นอกจากนี้มี พื้นที่จัดแสดงตัวอย่างมีชีวิต พื้นที่ 15.6 ตารางเมตร อ่างเก็บตัวอย่างขนาดใหญ่ พื้นที่ 12 ตารางเมตร ห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดแสดงโปสเตอร์และตัวอย่างพื้นที่ 39.8 ตารางเมตร จัดอบรมบริการวิชาการในระดับนานาชาติเกี่ยวกับ การจัดการตัวอย่างและวิเคราะห์ชนิดพันธุ์ปลา การบริหารจัดการการเก็บตัวอย่างให้อยู่ในมาตรฐานการ เก็บรักษาตัวอย่าง การประมวลผลข้อมูลของตัวอย่างให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถตอบสนองความสนใจต่อสาธารณะ นำไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และอบรมที่ สำคัญในอนาคต

             ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์เปิดสอน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาประมง มุ่งผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิตัล สร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ในอนาคต ตามความต้องการของสังคมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงาน

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353500 หรือ www.agri.ubu.ac.th

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :