มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Pro-Assist ที่คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market) ครั้งที่ 8


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 , 10:57:37     (อ่าน 1,923 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Pro-Assist ที่คว้ารางวัลชมเชย

การแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market) ครั้งที่ 8

---------------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Pro-Assist ที่คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market) ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มี 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ภายใต้การสนับสนุนของ หน่วยพัฒนาสตาร์ทอัพ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Stepup morsai และทีม Pro-Assist ซึ่งทีม Pro-Assist สามารถคว้ารางวัลชมเชยให้แก่มหาวิทยาลัยในการแข่งขัน ซึ่งมีสมาชิกในทีมประอบด้วย

          1. นายศราณุวัฒ          มัศยามาศ        สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ 

          2. นายอภิศักดิ์             จำปาใด          สาขาการจัดการธุรกิจ  คณะบริหารศาสตร์

          3 นางสาวธัญลักษณ์     ทองปัญญา       สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์

          4. นายอนันต์              วันนา             สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   คณะวิศวกรรมศาสตร์

          5. นายอภิสิทธิ์             ใจแก้ว            สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์

และมี ดร.อรุณรัตน์  เศวตธรรม อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัยที่ใช้เป็นโจทย์ในการแข่งขันคือ การออกแบบอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ด้วยวัสดุ ABS สำหรับการผลิตขาเทียมโดยใช้นวัตกรรมเครื่องพิมพ์สามมิติ ประเภท FDM โดยนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสิณ  รังสิกรรพุม และ นางสาวแพรวนภา  รักงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สำหรับการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market) ครั้งที่ 8 ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กำหนดจัดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สถาบันการศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M) 2020” ครั้งที่ 8 เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ

          นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ จะได้เรียนรู้การทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้วิจัยและนักประดิษฐ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจในประเทศให้ทัดเทียมกับสากล

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ หน่วยพัฒนาสตาร์ทอัพ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :