มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนาต่อยอดโคกหนองนา งานวิชาการด้านการเกษตรโคกอีโด่ยวัลเลย์ วัดป่าศรีแสงธรรม โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 มีนาคม 2564 , 15:54:06     (อ่าน 1,739 ครั้ง)               วันที่ 3 มีนาคม 2564  รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถานที่ในการพัฒนาต่อยอดโคกหนองนา  งานวิชาการด้านการเกษตรโคกอีโด่ยวัลเลย์ (วัดป่าศรีแสงธรรม) โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรม STEM Education ด้านเกษตรแบบบูรณาการ(การออกแบบและประยุกต์ใช้ IT) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยใช้การออกแบบในรูปแบบของมาสเตอร์แปลน เพื่อจะได้กำหนดสัดส่วนพื้นที่ในการใช้สอยตามความต้องการและเหมาะสม โดยใช้พันธุ์ไม้ดั้งเดิมตั้งไว้และหาพันธุ์ไม้ใหม่มาเสริม ปลูกพืชเป็นอาหาร การทำเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงานและการเกษตรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ดูงานคณะผู้ศึกษาดูงาน ที่เข้าอบรมอยู่ในโครงการ ของโคก หนอง นาโมเดล ดูรูปแบบการออกแแบบโมเดล โคกหนองนา จำลอง ย่อส่วนให้เหลือพื้นที่ในการศึกษาในขอบเขตที่จำกัด เพื่อการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำโคก หนอง นาโมเดล

ข่าว วีระนันท์ ทัศศรี นักวิชาการศึกษา/เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :