มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ รร.เบ็ญจะมะฯ เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการจัดทำ e-portfolio ให้แก่นักเรียน ม.4


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 มีนาคม 2564 , 03:44:19     (อ่าน 1,819 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ รร.เบ็ญจะมะฯ

เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการจัดทำ e-portfolioให้แก่นักเรียน ม.4

----------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการร่วมกับ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในการจัดกิจกรรมสู่โลกกว้าง ทางเลือกแห่งอนาคต กิจกรรมที่ 2 บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับฟังข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา : จัดทำ e-portfolio ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 710 คน ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยมีนายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิด สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้แบ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า และกลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมช่วงบ่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างงานแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และการจัดทำ e-portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการจัดทำ e-Portfolio ซึ่งทางโรงเรียนให้เกียรติเชิญ นางวิชชุดา  มงคล หัวหน้างานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวให้พร้อมสู่ระบบ TCAS”เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ และ นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำ e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน”เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเอกสาร และผลงานของนักเรียน ตลอดจนภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำมาจัดทำ e-Portfolio เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

 

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนทีมวิทยากรขอขอบคุณงานแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรมาบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0”และเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงาน เช่น ปพ.1 เกียรติบัตร ภาพกิจกรรม ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ของนักเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการสมัครเรียนต่อ โดยจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งผ่านระบบการสมัครแบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องส่งแฟ้มเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ในการจัดทำ e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันประเภท Scanner เช่น Can Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น จาก Google Play Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ Apple App Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส) ไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้าง e-Portfolio ได้โดยการถ่ายภาพผลงานผ่านตัวแอปพลิเคชั่นเอง หรือ สามารถนำภาพถ่ายผลงานที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ e-Portfolio ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสะสมผลงานไว้ใน e-Portfolio เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนในระบบ TCAS ได้ โดยเฉพาะรอบที่ 1 นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบ e-Portfolio ให้สวยงาม และน่าสนใจได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการออกแบบ ทั้งในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เช่น Canva, PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น นักเรียนสามารถดาวน์และติดตั้งใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :