มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สธ.มอบป้าย Clean Food Good Teate โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย


โพสต์โดย : มงคล กิตติวุฒิไกร     วันที่ 12 มีนาคม 2564 , 17:42:20     (อ่าน 2,113 ครั้ง)      สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับป้าย Clean Food Good Teate จากเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงส์ภักดี  ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ดร.บุษกร คำโฮม หัวหน้าโครงการวิจัยอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานปฏิบัติการฯ ร่วมรับป้ายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

            สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการอบรมกระบวนการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย  กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  กิจกรรมโครงการผักปลอดสารพิษ  กิจกรรมการตลาด  และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  ทำให้สถานปฏิบัติการฯ มีกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบจนส่งถึงมือลูกค้าอย่างถูกสุขลักษณะ  ทั้งนี้ลูกค้าที่ใช้บริการด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการห้องอาหาร อาหารเดลิเวอร์รี่ และเบเกอรี่ของสถานปฏิบัติการฯ ก็เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัย เนื่องจากได้ผ่านการตรวจสุขาภิบาลอาหาร จากเทศบาลเมืองศรีไค มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย  Clean Food Good Taste ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

              ขอขอบคุณ ดร.บุษกร คำโฮม หัวหน้าโครงการวิจัย และ อาจารย์ศุภกัญญา จันทรุกขา ผู้วิจัยร่วม ที่เลือกสถานปฏิบัติการฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย นำมาสู่อีกหนึ่งสถานที่หน่วยงานเน้นการบริการที่ดีมีมาตรฐานในทุกมิติ Clean Food Good Taste      

 

 Good Taste จากเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี (ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว) อาจารย์ ดร.บุษกร คำโฮม (หัวหน้าโครงการวิจัยอาหารปลอดภัย) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานปฏิบัติการฯ ร่วมรับป้ายในครั้งนี้

 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.บุษกร คำโฮม (หัวหน้าโครงการวิจัย) และอาจารย์ศุภกัญญา จันทรุกขา (ผู้วิจัยร่วม) ที่เลือกสถานปฏิบัติการฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย และให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการอบรมกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย กิจกรรมโครงการผักปลอดสารพิษ กิจกรรมการตลาด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ทำให้สถานปฏิบัติการฯ มีกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบจนส่งถึงมือลูกค้าอย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ลูกค้าที่ใช้บริการด้านอาหารกับสถานปฏิบัติการฯ ก็เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัย เนื่องจากสถานปฏิบัติการได้ผ่านการตรวจสุขาภิบาลอาหาร จากเทศบาลเมืองศรีไค มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :