มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ติด 1 ใน 10 ของประเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐยอดนิยม ด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษา จากการจัดอันดับโดย TER Thailand Education Ranking สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 มีนาคม 2564 , 13:39:14     (อ่าน 3,941 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาอุบลราชธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน10 ของประเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐยอดนิยมด้าน มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์  ภาษา โดยมี รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนนำประกาศเกียรติคุณ เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้

          โดย จัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมจากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking หรือ TER สำหรับสาขามนุษย์/ศิลปศาสตร์/ภาษายอดนิยมประจำปี 2020 มหาวิทยาลัยรัฐ  ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวนี้

มีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1.             วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ

2.             เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน

3.             เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4.             เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. ประกาศผล ก.ค.

ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. ประกาศผล ม.ค.

คณะศิลปศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญาตรี สังกัดคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 9 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2.หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 3.หลักสูตรการพัฒนาสังคม 4.หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร 5.หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 6.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 7.หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 8.หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

9.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ยังเปิดทำการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 2.หลักสูตรภาษาไทย โดยมีจำนวนนักศึกษา ณ ขณะนี้ รวมทั้งสิ้น 2,397 คน                ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีการดำเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภายใต้วิสัยทัศน์

“คณะชั้นนำ ด้านการสอนและวิจัยภาษาสังคมวัฒนธรรมในอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

A leading institution for teaching and researching language, society and culture of Isan and

the Mekong Region

 

ข่าวโดย โชติกา  ศรีโพนทอง นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

เรียบเรียงเผยแพร่ เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :