มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดการประชุมอบรมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 มีนาคม 2564 , 11:27:20     (อ่าน 1,053 ครั้ง)             วันที่ 18 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองกลาง สำนักงานกฎหมายและนิติการ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการประชุมอบรมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมนี้ รับเกียรติจาก ท่านอัยการโกเมท ทองภิญโญ ที่ปรึกษากฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร

           การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งต่อแต่นี้จะทวีจำนนวนมากขึ้นตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพราะMOU เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง  ๆ โดยเฉพาะกระบวนการสนับสนุนทุน หรืองบประมาณแบบบูรณาการ ยังจำเป็นต้องจัดทำความร่วมมือในรูปแบบ MOU แทนสัญญา หรือการขอความอนุเคราะห์ในสมัยก่อน ในส่วนของมหาวิทยาลัย การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเป็นการตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ที่ต้องการ External Liaison ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EDPEX) รวมไปถึงการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE world ranking ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG17-Partnership for the Goals)
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :