มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน ว่าที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 มีนาคม 2564 , 09:33:05     (อ่าน 1,756 ครั้ง)               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8ปีการศึกษา 2563 รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเข็มสถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และอ่านรายนามชื่อนักศึกษา เข้ารับเข็มสถาบันตามลำดับ ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานสากล ใช้เวลาเรียนรวมตลอดหลักสูตร 4ปี สถาบันการศึกษาได้หล่อหลอมความรู้ด้านวิชาการ ทักษะความสามารถด้านวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8จำนวน 67คน คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ อันจะเสริมสร้างความมั่นใจ ความสง่างาม ความภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นก้าวสำคัญในการเผชิญสถานการณ์ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป

           สำหรับ พิธีมอบเข็มสถาบัน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา บัณฑิต รุ่นที่ 8ปีการศึกษา 2563ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่ได้เรียนเชิญผู้ปกครองหรือญาติ เข้าร่วมยินดีในงานครั้งนี้ อย่างไรก็ตามบรรยากาศของการจัดงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของพิธีมอบเข็มสถาบัน นักศึกษาได้นำเข็มสถาบันมอบให้คณาจารย์เป็นผู้ติดที่หน้าอกและปกเสื้อ จากนั้นนักศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณร่วมร้องเพลง ผู้หญิงสีขาว บรรยากาศแห่งความตราตรึงใจกับคลิ๊ปวีดิโอแสดงความรู้สึกของผู้ปกครอง พ่อ-แม่ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้แต่ส่งความรู้สึกผ่านคลิ๊ปภาพและเสียงร่วมยินดีกับลูกๆทุกคน และสุดท้ายนักศึกษานำมาลัยดอกไม้กราบไหว้ครู ขอบคุณท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน จนทำให้ศิษย์ประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ในวันนี้

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8ปีการศึกษา 2563ซึ่งเข้ารับเข็มสถาบันในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 11 ปี ในการก่อตั้ง คณะได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เก่ง มีความรู้ด้านวิชาการและการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา พร้อมเป็นบัณฑิตพยาบาลที่ดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :