มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 Best Practice Awards 2021


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 มีนาคม 2564 , 17:04:03     (อ่าน 1,740 ครั้ง)          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2564 สาขาบริหารการศึกษา Best Practice Awards 2021 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวธมกร เธียรภูริเดช หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แบ่งเป็นประเภท บุคคลผู้มีความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จำนวน 47 คน และบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประเภทบุคคล 90 คน ประเภทองค์กร 43 องค์กรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กรุงเทพมหานคร

                 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และสาธารณชน รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2564 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งพิจารณาจากประวัติิอันทรงคุณค่า และผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าเป็น องค์กร ที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน โดยมิได้มีเพียงแค่สินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่มีการบริหารจัดการที่ดีผ่านผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่ดี เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้ง มีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับประกาศเกียรติคุณรับรางวัลครั้งนี้

            ตลอดระยะเวลา 11 ปี ในการก่อตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในทุกมิติ จากผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ บุคลากรที่มีความรัก และผูกพันต่อองค์กร นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างถ่องแท้ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :