มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ครั้งแรกกับการสัมมนา รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 มีนาคม 2564 , 15:09:51     (อ่าน 2,098 ครั้ง)               เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการนำเสนอ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ทั้งหมด 10 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกดนตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกเคมี วิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกเทคโนโลยี ซึ่งการนำเสนองานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลหลังจากนักศึกษาชั้น ปี 1 เข้าสังเกตการณ์ภายในโรงเรียน มัธยม และ โรงเรียนประถม ตลอดระยะเวลา 1 เทอม ซึ่งรูปแบบการนำเสนอจัดเป็นนิทรรศการภายนอก โรงละครและมีการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการไปตามโรงเรียนต่างๆ และให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มผ่านการนิทรรการการทั้งหมด 28 กลุ่ม หลักจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายในโรงละครในรูปแบบกลุ่มโดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเป็นผู้ประเมินและ ถาม - ตอบ หลังการนำเสนอเสร็จสิ้น  จากการสอบถามนักศึกษา สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้ คือ การได้สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้เทคนิคการสอน และเรียนรู้บทบาทความเป็นครูในโรงเรียน และวิธีการดูแลนักเรียน  สามารถนำความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีในวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ปฏิบัติการสอนตามบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
            หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นที่ 1 และขณะนี้ก็ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจของนักเรียนจำนวนมาก โดยเปิดรับจำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในแต่ละวิชาเอก วิชาเอกล่ะ 30 คน ทั้งหมด 10 วิชาเอก รวมเป็น 300 คนต่อปีการศึกษา
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา คือ
1. ครูในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
2. บุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
3. นักวิชาการทางการศึกษา
 
 
ข่าวโดย คุณโชติกา  ศรีโพนทอง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เรียบเรียงเผยแพร่ เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :