มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล ปี 2 พร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 มีนาคม 2564 , 09:48:07     (อ่าน 1,693 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10ประจำปีการศึกษา 2563รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน โดยมี อาจารย์เกษร สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และขานชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 99 คนเข้ารับหมวกและเข็มชั้นปี พร้อมเดินแถวใหคณาจารย์เป็นผู้สวมหมวกและติดเข็มให้กับลูกศิษย์ เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของความอบอุ่นและประทับใจ ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553เป็นต้นมา โดยมุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตพยาบาลที่ เก่ง ดี มีจิตอาสา มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

               พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นับเป็นการสืบสานประเพณี วัฒธรรมอันดีงาม แสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล หมวกพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชาชีพ เสริมสร้างความมั่นใจ ความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ หมวกพยาบาล เป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ สะอาด ให้ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งความสำเร็จของท่านทั้งหลาย ต้องใช้ความบากบั่นเพียรพยายาม ความอดทน ในการร่ำเรียน

              นอกจากนี้ พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี ยังเป็นเครื่องเตือนใจ และเตือนสติให้ท่านทั้งหลาย   พึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีแห่งวิชาชีพ ดั่งปณิธานขององค์พระธีรราชเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่พยาบาล ความว่า “อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุรารัยสู่แดนดิน”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :