มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 Sci-Tech Symposium 2021


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 31 มีนาคม 2564 , 14:16:22     (อ่าน 1,661 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564

Sci-Tech Symposium 2021

-------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 (Sci-Tech Symposium 2021) ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีให้แก่ นักเรียนโครงการ วมว. นักศึกษา และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิชาการ ด้วยการฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมสู่สาธารณชน โดยสามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนางาน พัฒนาตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 ถึงเวลาของคนที่เข้าใจพฤติกรรมของโมเลกุล” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจน์  หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร สำหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation คัดเลือกจากผลงานนักศึกษาและส่งรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาละ 2 คน จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มจุลชีวิทยา และชีววิทยา กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มเคมี และเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และกลุ่มฟิสิกส์ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม และมีการนำเสนอผลงานแบบ Poster presentation จำนวน 10 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มเคมีและเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กลุ่มชีววิทยา กลุ่มจุลชีววิทยา กลุ่มฟิสิกส์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่ม Web Application and Programming และเทคโนโลยี กลุ่ม Multimedia, Game and Animation และ Networking และนักเรียนโครงการ วมว. มีนักศึกษาและนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น จำนวน 171 ผลงาน แบบปากเปล่า จำนวน 18 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จำนวน 153 ผลงาน ณ ห้องประชุม Sc 138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 (Sci-Tech Symposium 2021) ครั้งนี้ แสดงให้เห็นแล้วว่าการประชุมวิชาการเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนโครงการ วมว. ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิชาการ นักศึกษาและคณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การที่นักศึกษา และนักเรียนได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำกิจกรรม จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นักเรียน และนักศึกษา จะเป็นที่ยอมรับในผลงานทางวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานของตนให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อไป 

หมายเหตุ... ประมวลภาพการประชุมวิชาการ 1. https://drive.google.com/drive/folders/1bXY4LHrC0NEsfm9Q4EFnXnU5sk5xtxlu

2. https://drive.google.com/drive/folders/1m6wvD405nFyu48WrHFpTJ4p2AIGyAbvL

-----------------------------------------

 

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :