มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ คว้า2รางวัล ประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 เมษายน 2564 , 20:42:07     (อ่าน 1,588 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้พัฒนาทักษะการนำเสนอ กระบวนการคิด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบันในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยการประกวดผลงานมี 2 รูปแบบ คือ การประกวดนิทรรศการผลงานโครงการสหกิจศึกษารูปแบบโปสเตอร์ (Poster) และการประกวดนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษารูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ซึ่งแต่ละรูปแบบจะแบ่งกลุ่มผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ และกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา มีจำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวดกว่า 76 ผลงาน จาก 15 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา        

             การเข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะกรรมการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะต่าง ๆ เป็นกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานของนักศึกษาจำนวน 8 ผลงาน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ผลงาน กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการจำนวน 2 ผลงาน และกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำนวน 3 ผลงาน ผลการประกวดพบว่า ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ดังนี้

          1. นางสาวกัญญาพัชร อินลี และนางสาวเกษมณี เหลือนึก สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง การนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษารูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในผลงาน “ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย)จำกัด

          2. นายศราวุธ  ช้างอาจ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง การนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษารูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา ในผลงาน “การลดน้ำหนักของโคลนผงขี้เหล็กโดยการอบลมร้อนจากห้องคอมเพรชเซอร์บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานโครงการสหกิจศึกษารูปแบบโปสเตอร์ (Poster) โดย ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการตัดสินผลงานกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริวรรต สมนึก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินผลงานกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ และอาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินผลงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกด้วย สำหรับการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครั้งต่อไปนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565-2566                      

                                 นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน, นายวิชญ์ธวัช  คำสุข, นางอรอุมา  หล่าบรรเทา 

                                งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :