มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 เมษายน 2564 , 13:49:16     (อ่าน 5,014 ครั้ง)       ตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการระบาดระลอกใหม่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

     ดังนั้น เพื่อยกระดับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๒ ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกและประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน (Web app) “ฮักม.อุบลฯ” (HUG UBU) เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ hugubu.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่ในระดับสูง รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙
ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi  เพื่อคัดกรองโรคทุกกรณี ทั้งนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

การจัดการเรียนการสอน

ข้อ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)และตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยอยู่ในดุลพินิจของคณบดี ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายและ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

ข้อ ๔ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี โดยให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูงตามประกาศของรัฐบาลและจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ให้คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา หรือปรับรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม หรือกำหนดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่นทดแทน โดยให้คณบดีพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครองตามที่เห็นสมควร

การปฏิบัติตนของนักศึกษา และบุคลากร

ข้อ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่าง ณ ที่ตั้งตามปกติ และ นอกที่ตั้ง (Work From Home) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานนอกที่ตั้งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด

ข้อ ๖ ให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้บุคลากรที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูงตามประกาศของรัฐบาลและจังหวัดอุบลราชธานี ให้ขออนุญาตเดินทางต่ออธิการบดี

ข้อ ๗ ให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามประกาศของรัฐบาล และจังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการควบคุมเพื่อเฝ้าระวังโรคภายในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ ให้คณะ วิทยาลัย สำนัก และทุกหน่วยงาน กำหนดทางเข้า-ออก อาคารเพียง ๑ ทาง โดยจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด

ทั้งนี้ คณะ วิทยาลัย สำนัก และทุกหน่วยงาน สามารถกำหนดแนวปฏบัติและมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคที่มีมาตรฐานด้านสาธารณสุขไม่ต่ำกว่าประกาศนี้

ข้อ ๙ การจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เลื่อน หรืองดการจัดกิจกรรม หรือใช้รูปแบบออนไลน์ทดแทน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ ให้รองอธิการบดีหรือคณบดีที่กำกับดูแลเสนอแผนปฏิบัติการต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ โดยต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๕๐ คน และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด

ข้อ ๑๐ ให้นักศึกษาและบุคลากร ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการต่าง ๆ ในการปฏิบัติตน ผ่านช่องทางการสื่อทางหลักของมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ www.ubu.ac.th หรือสื่อออนไลน์ facebook ในเพจ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University” เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/iamUBU และเพจ
“สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/UBUOC รวมถึงช่องทางอื่น ๆ อาทิ เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค หรือเว็บไซต์ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

ขอความร่วมมือนักศึกษา และบุคลากร หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการนำเข้า หรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลไปจากความจริง ที่อาจทำให้ประชาชนโดยทั่วไปหลงเชื่อว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๑ ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี กำชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งโดยเคร่งครัด

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :