มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 เมษายน 2564 , 15:43:12     (อ่าน 3,245 ครั้ง)       ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ามีการตรวจพบนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑ ราย โดยผลจากการสอบสวนโรค เป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นการติดเชื้อจากสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุในประกาศของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรคจนได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และดำเนินการให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำดับถัดไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒) : แนวทางการรับมือต่อสถานการณ์ในกรณีที่มีการยกระดับความรุนแรงของการระบาด อย่างเคร่งครัด

     มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแนวทางการรับมือต่อสถานการณ์ ในกรณีที่มีการยกระดับความรุนแรงของการระบาดโดยเคร่งครัด โดยมาตรการด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนรวมเป็นประจำทุกวัน
ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่อาคารมาโดยตลอด และมหาวิทยาลัยจะปิดทำการอาคารเรียนรวมและทำความสะอาดอย่างเข้มข้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔)

     ทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะในลำดับถัดไป

 

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :