มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ผศ.สาวิตรี สิงหาด อจ.คณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดี ศรีสยาม รางวัลญาณสังวร สาขาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 เมษายน 2564 , 10:44:22     (อ่าน 1,945 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี สิงหาด  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” "รางวัล ญาณสังวร" ครั้งที่ 10 สาขาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นเกียรติในการเชิดชูคนดี ผู้เสียสละ สร้างประโยชน์ แก่สังคม ประเทศไทย โดยกำหนดให้มีพิธีรับประทานรางวัลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  รับเกียรติจาก พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙  เป็นประธาน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

           โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ได้เกิดแนวคิดในการจัดงานคนของแผ่นดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลที่ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีทั่วประเทศจากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยรางวัลได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระญาณสังวร?สมเด็จพระสังฆราช?สกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานชื่อ?รางวัลญาณสังวรและให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ญสส. ประดิษฐานประจำโล่รางวัล “ญาณสังวร” “คนดีศรีสยาม” นับเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลและเกียรติประวัติสืบไป

            ในปี 2564 บุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี สิงหาด อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีสยาม” “รางวัลญาณสังวร” ครั้งที่ 10 สาขาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 ในครั้งนี้       ?

ประวัติการศึกษาและผลงานดีเด่น

        - ระดับปริญญาตรี  :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        - ระดับปริญญาโท  :  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        - เริ่มปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

รางวัลระดับประเทศ

      - โล่รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2558

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย

     - รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี 2560

     - รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบูรณาการ องค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

      -  รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563

รางวัลระดับคณะ

     -  รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

     -  รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

     -  รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :