มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 เมษายน 2564 , 22:37:12     (อ่าน 2,143 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๕)

___________

             ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ตราข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมติยกระดับมาตรการควบคุมโรคตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง วางมาตรการด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานและการเดินทางของบุคลากรในสังกัด

             ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงกำหนดให้นักศึกษาและบุคลกร ยังคงถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป และกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

             ข้อ ๑ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)

             ข้อ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่าง การปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งตามปกติและนอกที่ตั้ง (Work From Home) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร และสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติได้

             ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย สำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน
ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า มาปฏิบัติงานในที่ตั้งตามปกติ หากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในที่ตั้งได้ ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์ หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา

             ข้อ ๓ให้นักศึกษาและบุคลากรงดการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศกำหนด

             ข้อ ๔ บุคลากรที่จะเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ขออนุญาตเดินทางต่ออธิการบดี ทั้งนี้ หากบุคลากรต้องถูกกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค อันเนื่องมาจากการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้ถือว่าวันที่ถูกกักตัวเป็นวันลากิจส่วนตัว

             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

             ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :