มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 6


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , 15:23:03     (อ่าน 4,407 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๖)

___________

             ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดมาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

             ข้อ ๑ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด ได้แก่ D : Social Distancingเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

             ข้อ ๒ ขอความร่วมมือนักศึกษา ที่จะเดินทางจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
และพื้นที่ควบคุมสูงสุดกลับมายังพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้กักตัวเองในที่พักอาศัย (Home Quarantine)เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย และภายหลังจากที่เดินทางมาถึงพื้นที่มหาวิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษากักตัวเองภายในหอพักหรือที่พักอาศัยในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

             ข้อ ๓ ขอให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน (Web app) ฮักม.อุบลฯ (HUG UBU) โดยเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ hugubu.ubu.ac.th

             ทั้งนี้ หากนักศึกษารายใด ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่ในระดับสูงให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi เพื่อคัดกรองโรค ทั้งนี้ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

             ข้อ ๔  บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ในจังหวัดอื่นที่มิใช่จังหวัดอุบลราชธานี ให้กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหากบุคลากรผู้ใดได้รับคำแนะนำให้กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ให้บุคลากรผู้นั้นปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

             การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) สำหรับบุคลากรที่ได้รับคำแนะนำให้กักตัวตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

             ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้การกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ข้อ ๖ ให้คณะ วิทยาลัย สำนัก และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถปฏิบัติตามประกาศได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง

 

             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่    ๑๔   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :