มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 , 16:05:07     (อ่าน 1,568 ครั้ง)            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2564(ลับ) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย ดังนี้

          1. นายอดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563

          2. นายเสนอ  ชัยรัมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563

          3. นางสาวกานต์นลินญา  บุญที พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

          4. นางสาวสุภาวดี  ชัยวิวัฒน์ตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

          5. นายสิทธิชัย  ใจขาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

          6. นายสง่า  ทับทิมหิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563