มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564(ออนไลน์)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 9 มิถุนายน 2564 , 14:47:47     (อ่าน 1,115 ครั้ง)  งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” (ออนไลน์)

---------------------------------------------

           เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”(ออนไลน์) ณ ชั้น 3 ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จากนั้นเป็นการแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ และ นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย หัวหน้าฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักวิทยบริการ พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 พูดคุยเรื่องเส้นทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกวดวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา การใช้งาน UBU-LMS เพื่อการเรียนรู้เรื่องข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG.) ที่นักศึกษาเกี่ยวข้อง โดย หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา

         รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตร และกฎระเบียบในคู่มือที่ได้รับขอให้ศึกษาคู่มือต่าง ๆ หากมีปัญหาให้สอบถามทางคณะหรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรงหรือผู้ที่เกี่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยแทพยศาสตร์และการสาธารณสุข และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศแบบออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกัน

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :