มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองและรางวัลผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 มิถุนายน 2564 , 22:31:25     (อ่าน 1,636 ครั้ง)  นักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองและรางวัลผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18  

------------------------------------

                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ 3 นักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายพนมไพร  บุญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวณัชนันท์  ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ นางสาวพิมพกานต์  พลงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” 18thThailand Biology Olympiad (18th TBO) ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในนามของคณะกรรมการดําเนินการจัด “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ สอวน. โดยความร่วมมือของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สสวท. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดและประกาศผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 จากนั้นเป็นพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ให้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดการแข่งขันครั้งต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมอบรมกับ สสวท. เป็นตัวแทนประเทศไทยในแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ สอวน. วิชาชีววิทยา ทั่วประเทศฝึกประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันวิชาการสาขาชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศ การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรมร่วมกัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. วิชาชีววิทยาทั่วประเทศ และนักเรียนจาก สสวท. เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 95 คน อาจารย์ครูผู้สังเกตการณ์และกรรมการคุมสอบจากแต่ละศูนย์ สอวน. วิชาชีววิทยา พร้อมทั้งนิสิตช่วยงาน คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจํานวน 292 คน และจากผลงานของนักเรียนทั้ง 3 คน นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ