มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
รายการพบหมอ ม.อุบลฯ ทุกคำถาม...มีคำตอบ...คลายกังวลก่อนและหลังรับวัคซีนโควิด EP.1 หมอ ม.อุบลฯ คลายกังวลยุคโควิด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 มิถุนายน 2564 , 01:02:51     (อ่าน 2,351 ครั้ง)  รายการพบหมอ ม.อุบลฯ ทุกคำถาม...มีคำตอบ...คลายกังวลก่อนและหลังรับวัคซีนโควิด – 19  

EP.1 "หมอ ม.อุบลฯ คลายกังวลยุคโควิด"

--------------------------------------

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดตัวนำเสนอรายการ “พบหมอ ม.อุบลฯ” ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการสื่อสารในเรื่องสุขภาพสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับพื้นที่และชุมชนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่ง EP.1เป็นการสนทนา หัวข้อ “หมอ ม.อุบลฯ คลายกังวลยุคโควิด” โดยมี นพ.ประวิ  อ่ำพันธ์ุ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อาจารย์เกษร  สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์ ภก.ประสิทธิชัย  พูลผล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมสนทนาและได้รับเกียรติจาก นายสุชัย  เจริญมุขยนันท คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับรายการ “พบหมอ ม.อุบลฯ” มีวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการและออกอากาศเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ประชาชนโดยทั่วไป (แบบออนไลน์ผ่านเพจและช่องทางสื่อสาร) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 - 45 นาที และเพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของสายสุขภาพคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกัน

           โดยช่วงแรกเป็นการพูดคุยและสนทนาเกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และยังเปิดให้บริการในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เปิดให้บริการทุกวันแบบครบวงจร คลินิกตรวจรักษาโรค ได้แก่ คลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม คลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกจักษุกรรม คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกสุขภาพจิต แผนกฉุกเฉิน และ ARI Clinic คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังมีบริการตรวจรักษาอื่น ไม่ว่าจะเป็นคลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์รังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนโปรแกรมดูแลใส่ใจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ตามช่วงอายุ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง การให้บริการฉีดวัคซีน และยังมีกลุ่มงานเวชกรรมสังคม แผนกผู้ป่วยใน งานผู้ป่วยสามัญ ชั้น 7 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ ชั้น 3 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-353909

          ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ปัจจุบัน เป็นสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรที่กำลังจะเปิดสอนในเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ซึ่งกำหลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร และทางคณะพยาบาลศาสตร์ยังมีงานวิจัยและงานบริการวิชาการหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สร้าง เสริมสุขภาพดีวิถีไทย) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการ วิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพง) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และโครงการใกล้ชิดใจวัยสูงอายุ ซึ่งจากการที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชน ซึ่งประชาชนผู้รับบริการสามารถนำความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ และนักศึกษาของเราได้พัฒนาทักษะการใช้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมีนวัตกรรมการดูแล และส่งเสริมสุขภาพ และในช่วงการระบาดของโควิด เรายังได้ไปเป็นคณะทำงานร่วมกับจังหวัดในเรื่องของการให้บริการ ในส่วนของโครงการอื่น ๆ ที่ทางคณะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะทำงานในการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ ๆ เรารับผิดชอบ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการในขณะนี้

          และในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 19 สถาบันที่ผลิตเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 28 เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยทางคณะเภสัชศาสตร์จะมีบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในลักษณะของหน่วยข้อมูลข่าวสารและสุขภาพ ได้แก่ DRUG INFORMATION ข้อมูลข่าวสารด้านยาและสุขภาพ ซึ่งจะเป็นหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพจะมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ให้บริการตอบคำถามในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ และยังสามารถรับคำถามผ่านทางเว็บไซต์ Facebookหน้าเว็บเพจของ DHI UBU ซึ่งในหน่วย DHI จะเป็นหน่วยที่รวบรวมสาระหน้ารู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันไว้ใน “คู่มือสำหรับประชาชน : รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด – 19” เนื้อหาจะเป็นการรวบรวมประเด็นคำถามที่ประชาชนสนใจแล้วก็ต้องการที่จะรู้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน เราจึงทำคู่มือเภสัชกร : เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด – 19 แก่ประชาชน จัดทำโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพราะว่าหนึ่งในประณิธานของทางคณะที่เราต้องการก็คือต้องการเป็นคลังสมองด้านยาของอีสานใต้ ทางคณะจึงได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านยาแล้วก็สุขภาพนี้ขึ้น ซึ่งตัวเว็บไซต์ DHI ก็จะมีลักษณะเป็นอินโฟกราฟฟิกรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย วีดีโอคลิปต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย หากประชาชนท่านใดไม่สะดวกในการเข้าเว็บไซต์ คณะยังมีบริการวิชาการมีร้านยา ม.อุบลฯ ที่เปิดให้บริการ 2 สาขา สาขาแรกอยู่เยื้องกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สาขาที่สองร้านยา ม.อุบลฯ เปิดหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นการให้บริการจำหน่ายและบริการให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง บริการให้คำนำในการเลิกบุหรี่ รณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และบริการให้คำปรึกษาด้านยาในโรคเรื้อรัง การจำหน่ายอาหารเสริม เวชสำอาง การจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้เรายังมีโครงการที่เราเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แล้วก็โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อเป็นหน่วยย่อยให้คนไข้ลดความแออัดที่โรงพยาบาลแล้วมารับยาที่ร้านยา ซึ่งร้านยาทั้ง 2 สาขาก็เป็นร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลวารินชำราบด้วย อีกส่วนหนึ่งที่มีการเปิดตัวใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เภสัชกรโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงเภสัชกรร้านยาจังหวัดอุบลราชธานีเปิดศูนย์ข้อมูลวิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงและเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองของประชาชนก่อนและหลังรับวัคซีนที่โรงพยาบาล สายด่วน AEFI ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด – 19 เบอร์โทรศัพท์ 065-6433229, 045-353622 เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. จะมีอาจารย์ที่อยู่เวรคอยตอบคำถาม  

          ช่วงท้ายการสนทนา “หมอ ม.อุบลฯ คลายกังวลยุคโควิด” เป็นการตอบคำถามยอดฮิตยอดนิยมประเด็นต่าง ๆ อาทิ คำถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลังการรับวัคซีน เมื่อรับวัคซีนแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไร อาการแพ้แค่ไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ และต้องทำอย่างไร คนเคยดื่มกาแฟเป็นประจำต้องหยุดดื่มก่อนและหลังรับวัคซีนหรือไม่ และวิธีการกำจัดความกังวลก่อนและหลังการรับวัคซีน โดยผู้ร่วมการสนทนาทั้ง 3 ท่าน มีคำตอบและวิธีการคลายความกังวลให้ในรายการ “พบหมอ ม.อุบลฯ” EP.1 เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.

         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…มีคำตอบให้ในรายการ พบหมอ ม.อุบลฯ EP.1 “หมอ ม.อุบลฯ คลายกังวลยุคโควิด” ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางภาคีเครือข่ายได้ที่...  Clubhouse, Youtube, Facebook Live ทางเพจ Ubon Connect วารินชำราบบ้านเฮา ที่นี่ ม.อุบล VR Channel อยู่ดีมีแฮง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทาง เพจ https://www.facebook.com/405486029519792/videos/173984281350749 ทุกวันพฤหัสบดี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :