มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค และองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เดินหน้ากิจกรรมสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Share Future with Community)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 27 มิถุนายน 2564 , 23:40:16     (อ่าน 1,013 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค และองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เดินหน้ากิจกรรมสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Share Future with Community)
-------------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค และองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อเข้าพบ ร้อยตำรวจตรีวีระวัฒน์  วิชาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และเข้าพบ นายไพบูลย์  ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ที่ให้การต้อนรับเพื่อเปิด “กิจกรรมสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Share Future with Community)” ด้วยความตั้งใจที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งมั่นที่จะสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Share Future with Community) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งชุมชนที่ใกล้มหาวิทยาลัยมากที่สุด ได้แก่ ชุมชนเมืองศรีไค/ชุมชนโพธิ์ใหญ่/ชุมชนธาตุ/ชุมชนคำขวาง ซึ่งเป็นทั้งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ที่คอยช่วยเหลือดูแลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดมา สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีจุดประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

          1.  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Sharing the Future with the Community) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

          2. มอบมุ้งนาโน ภายใต้กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" สำหรับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          3. สร้างเครือข่ายองค์กรโปร่งใสกับหน่วยงานภายนอก ตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต ม.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ในมาตรการการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมเป็นภาคีในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          ตลอดระยะเวลา 31 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรามุ่งหวังที่สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน และการมาเยือนในครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งภาคการศึกษา ท้องถิ่น และประชาสังคมจะได้ร่วมกันหารือเพื่อชุมชนของเราให้เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตร่วมกันต่อไป

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :