มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน Share Future with Community ณ เทศบาลตำบลธาตุและเทศบาลตำบลคำขวาง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 มิถุนายน 2564 , 16:10:26     (อ่าน 857 ครั้ง)         เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ในกิจกรรมสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Share Future with Community)” ณเทศบาลตำบลธาตุ และเทศบาลตำบลคำขวาง รับเกียรติจาก จ.ส.อ.ประสิทธิ์ หอมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ  ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบล ให้การต้อนรับ

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยความตั้งใจที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งมั่นที่จะสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Share Future with Community) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งชุมชนที่ใกล้มหาวิทยาลัยมากที่สุด ได้แก่ ชุมชนเมืองศรีไค/ชุมชนโพธิ์ใหญ่/ชุมชนธาตุ/ชุมชนคำขวาง ซึ่งเป็นทั้งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ที่คอยช่วยเหลือดูแลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดมา สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีจุดประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

          1.  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Sharing the Future with the Community) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

          2. มอบมุ้งนาโน ภายใต้กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" สำหรับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          3. สร้างเครือข่ายองค์กรโปร่งใสกับหน่วยงานภายนอก ตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต ม.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ในมาตรการการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมเป็นภาคีในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

          ตลอดระยะเวลา 31 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรามุ่งหวังที่สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน และการมาเยือนในครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งภาคการศึกษา ท้องถิ่น และประชาสังคมจะได้ร่วมกันหารือเพื่อชุมชนของเราให้เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตร่วมกันต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :