มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อพ.สธ.ม.อุบลฯจัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 3


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 มีนาคม 2566 , 23:03:09     (อ่าน 322 ครั้ง)                ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น(9 ใบงาน) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย เป็นประธานพิธีเปิด และ ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มอบ. กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 แห่ง สถาบันการศึกษา จำนวน 8 แห่ง จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มอบ. กล่าวว่า การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 3 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน การสนองพระราชดำริ และการดำเนินกิจกรรมการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารและการจัดการ เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาอันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

          ในการดำเนินกิจกรรมได้จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดทำศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น การสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและประมวลผล โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ วางแผนพัฒนา สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับท้องถิ่น และเป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้ให้กับเยาวชนในการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นขอให้ทุกท่านจงมีความตั้งใจในการเพิ่มพูนแนวคิด และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อนำสิ่งที่มีคุณค่ากลับไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแนวคิด แนวทาง กระบวนการในการดำเนินงานต่อไป

          สำหรับคณะวิทยากรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยากรประจำศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปราชญ์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการทำความเข้าใจในแนวคิด แนวทางการสำรวจ เก็บรวบรวมและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
SDG Hashtag :